برای اجرای سند راهبردی توسعه و احیای گیاهان دارویی، با مشارکت دفتر فنی مرتع و دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز یکشنبه سه تفاهم نامه سه جانبه با انجمن صنفی مرتعداران، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و اتحادیه سراسری تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری منعقد شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، بر اساس برنامه اقدام توسعه و احیای گیاهان دارویی در نظر است شرح خدمات طرح های مرتعداری طبق زمانبندی مشخص به اجرا در آید و تشکلات و سازمان های مردم نهاد متعهد به اجرای برنامه کشت و توسعه گیاهان دارویی در قالب بند ژ ماده 38 قانون برنامه شده اند.
نظارت، هدایت و آموزش های لازم به مشارکت کنندگان از سوی دفاتر امور مراتع و دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی انجام می شود.