مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: اجرای طرح های مرتعداری در منطقه حکیم خان شیرپناه شهرستان ایوان الگویی موفق در جهت حفاظت آب و خاک و تولید علوفه برای دامداران است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور -  در این بازدید رضا احمدی با بیان اینکه طرح مرتعداری حکیم خان شیرپناه به مساحت 360 هکتار توسط مجریان طرح  انجام گرفته است، افزود: طرح های مرتعداری به منظور مدیریت پایدار منابع طبیعی با تحقق حفظ، احیا، اصلاح، توسعه، بهره برداری صحیح و استمرار تولید در مراتع انجام می شود که در نهایت  بهتر شدن شرایط اقتصادی مرتعدار را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت، مدیریت و اصلاح مراتع با مشارکت مردم بویژه بهره برداران، گفت: راهبرد اداره منابع طبیعی استفاد از ظرفیت های مردمی درحفاظت، مدیریت، اصلاح مراتع و اجرای طرح های مرتع داری است.

احمدی با اشاره به نقش و کارکرد مراتع در جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ منابع آبی و تأمین علوفه برای دام، خاطرنشان کرد: مردم باید با در نظر گرفتن کارکردهای زیست محیطی مراتع بیشتر از این از منابع خدادادی حفاظت نمایند.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام با تأکید بر شناسایی سایر استعدادهای مراتع ایلام تصریح کرد: مراتع استان دارای توانمندی های بالقوه ای است که با شناسایی این ظرفیت ها، بستر مناسبی برای بهره برداری اصولی و بهینه از اراضی مرتعی با مشارکت جوامع محلی و دامداران ایجاد می شود.

گفتنی است مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به همراه معاون فنی، معاون آبخیزداری، فرمانده یگان حفاظت، رئیس مرتع اداره کل، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ایوان وکارشناسان منابع طبیعی از طرح  مرتعداری منطقه حکیم خان شیر پناه در شهرستان ایوان بازدید نمودند.