معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: درسالجاری از محل صندوق توسعه ملی عملیات مکانیکی آبخیزداری به منظور کنترل رسوب و سیلاب و حفاظت آب و خاک انجام می شود که برای استفاده حداکثری از این عملیات از اولین روزهای سال اقدام به انتخاب پیمانکار و اجرای آن شده است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پیری اظهار داشت:اولین پروژه در سال98،اجرای سازه سنگی ملاتی در حوزه شهری ایلام و زیر حوزه ارغوان با حجم 500 مترمکعب و اعتبار 1800 میلیون ریال به اتمام رسید و 20 پروژه دیگر در مرحله تحویل زمین, عقد قرارداد یا انتخاب پیمانکار می باشند

پیری بیان داشت:حجم این تعداد پروژه 246400 مترمکعب بوده و در ده حوزه آبخیز اجرا خواهند شد

وی افزود: تعداد حوزه های اجرایی از محل صندوق توسعه ملی در سال 1398 که عملیات آبخیزداری و ابخوانداری در آنها صورت می گیرد 21 حوزه می باشد.

خوشبختانه در سال 97 از محل صندوق توسعه ملی سازه های متعددسنگی ملاتی در سطح استان به اجرا در آمد که اثر بخشی این سازه ها در کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارت سیل در اراضی کشاورزی پایین دست و منازل مسکونی شهرها و تغذیه سفره های زیر زمینی بارز می باشد.