رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان نهاوند گفت: هزار هکتار از مراتع نهاوند زير كشت انواع گیاهان دارويی رفته است كه از اين میزان حدود50هکتار به کشت گیاه دارويی پرخاصیت بابونه اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان، علی ده پهلوان اظهار کرد: در سال هایی که شرایط بارش و نزولات جوی مناســب اســت به طور متوسط از هر هکتار بابونه دو تــن گل تر و400 کیلو گرم گل خشک برداشت می شود.

وی گفــت: متأســفانه شهرســتان نهاونــد در بخش بســته بندی گیاهــان دارویــی، عصاره گیری و اســانس گیری، صنعت خوبی نــدارد و اگر این بخش رونق گیرد نقش بسزایی در اشتغال زایی شهرستان ایجاد خواهد شد.

رئیس منابع طبیعــی و آبخیــزداری نهاوند افزود: شهرستان نهاوند به دلیل آب و هوای منحصر به فردی که دارد مســتعد پرورش گیاهــان دارویی بخصوص بابونه است؛ به طوری که در گذشته بــه جز بابونه بیش500 نوع گونه گیاه دارویی دراین مناطق وجود داشــته که مهمترین آنها خارشتر، باریجه، خار مریم، آویشــن، گل ختمی، بابونه، آنقوزه، موسیر، کتیرا، گل همیشه بهار، شیرین بیان، نعنا، پونه، گل گاوزبان و رازیانه هستند.

 ده پهلوان تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی مانند بابونــه که مهمترین خــواص آن تقویت معده، درمان زخم معده و ورم معده اســت و شــرایط اقلیمی وبارش نزولات آسمانی نقش عمده ای در رشــد و نمو این گیاه داروئی دارد.

 وی در خصوص نحوه کاشــت گیاه داروئی بابونه اظهار کرد: این گیاه داروئی ودرمانی به دو روش کاشــت می شود در روش اول در کشت غیرمســتقیم اواخر مهر زمان مناسبی برای کشــت بذر در خزانه هوای آزاد است و نشاء ها چهار تا شش هفته بعد در اواخر آبان تا اوایل آذر آماده انتقال به زمین اصلی می شوند.

 رئیس منابــع طبیعی نهاوند خاطرنشــان کرد: در کشت غیر مستقیم برای هرهکتار زمین به 5 تا10کیلو گرم بذر نیاز است و فضای 30تا40سانتیمترمربع برای هر بوته در زمین اصلی سبب تولید حداکثر مقدار محصول و اسانس می شود.

ده پهلوان گفت: زمان مناســب برای برداشــت گلها در فروردین و اردیبهشت هنگامی است که آنها کاملا بازشده و عملکرد گل بابونه تــازه 500کیلو گرم تا 2تن در هکتار است که پس از خشــک شدن 400تا600کیلوگرم گل به دســت می اید و این مقدار گیــاه بابونه150تا200کیلوگرم در هکتار بذر تولید می کند.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند افزود: این گیاه انشعابات زیادی دارد و بهترین محیط کشت گیاه بابونه کشورهای ایران، آلمان و مراکش و نوع دیگر آن بابونه رومی است.

 وی بیــان کرد: پیش بینی می شــود از مزارع بابونه نهاوند بین 80تا100 تن گل بابونه مرغوب برداشــت شود.