مسئول اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال بختیاری اظهار داشت: با توجه به وضعیت خشکسالی حاکم بر سرزمین و کاهش آب در دسترس و بحران آن در بخش کشاورزی برای نخستین بار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تخصیصی جهت انجام فعالیت های آبخیزداری، بمنظور تولید آب اختصاص داده شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال بختیاری، هومان خاکپور در ادامه افزود: یکی از رویکردهای این برنامه، مشارکت مردم و دستگاههای مؤثر در حوزه های آبخیز می باشد که با توجه به رویکردهای مدیریتی اقدام به برگزاری کارگاههای مشارکتی دست اندرکاران در حوزه های هدف در شهرستان های نه گانه شده است.  
وی در ادامه افزود در این کار گاه ها به دنبال ایجاد ذهنیت مشترک در بین ذینفعان، تصمصم گیران و دست اندرکاران هر یک از حوزه های آبخیز می باشیم.
خاکپور اظهار داشت: با مشارکت فعالانه و مسئولانه بهره برداران و جوامع محلی و تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان و با مدیریت فرمانداری ها، پتانسیل ها و چالش های هر حوزه آبخیز شناسایی و یک برنامه مدیریتی برای آن تدوین می گردد.
وی افزود: در این برنامه که با مشارکت و نظر مالکین آن حوزه آبخیز و دستگاههای مؤثر تدوین شده است اقداماتی متناسب با هر حوزه آبخیز تدوین می گردد تا بر اساس آن عمل شود و انجام پروژه با امیدواری بیشتری به صورت مشارکتی صورت پذیرد.