کارشناس ارشد مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد؛ تا پایان سال جاری از محل صندوق توسعه ملی بالغ بر 25 هزار هکتار عملیات بیولوژیک با مشارکت استان ها در کشور انجام می شود.

محمد مهدی گودرزی روز سه شنبه در گفت و گو با مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها افزود: برای این میزان اقدامات بیولوژیکی، 66 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی اعتبار تخصیص داده شده است.

این کارشناس جنگل گفت: تمامی عرصه هایی که قرار است در آن ها نهالکاری و بذرکاری انجام شود از سوی استان ها مکان یابی شده و محل کاشت نهال با حفر چاله و تامین بذر و نهال آماده شده است.

گودرزی همچنین یادآور شد: محل اجرای عملیات بیولوژیک تماماً ملی بوده و در محدوده طرح های آبخیزداری قرار گرفته است.

به گفته  این کارشناس جنگل،  استان فارس با 5400 هکتار بذرکاری و استان ایلام با 5700 هکتار نهالکاری بیشترین سهم را تا پایان سال جاری در زمینه عملیات بیوژیکی دارند.