یوکا مارکینو در نشست روز چهارشنبه با رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و نمایندگان فائو در زمینه مدیریت جامع آبخیزداری اظهار کرد: اهداف اصلی همکاری فائو با دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای برنامه جامع مبتنی بر کاهش ریسک و مخاطرات سه محور اصلی دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، نماینده فائو  این سه محور اصلی را انجام روش شناسی مدیریت جامع حوضه آبخیز، روش شناسی و نظام پایش و ارزیابی ریسک و مخاطرات چندگانه و نهایتاً آسیب پذیری جوامع در حوضه های آبخیز و تدوین برنامه های کاهش مخاطرات نام برد.

نماینده فائو با اشاره به اینکه خروجی نهایی اقدامات ما بهبود معیشت جوامع، کاهش کمبود آب و کاهش آسیب پذیری در حوضه های آبخیز است، گفت: لازم است که نهادهای ذی ربط مدیریت ریسک را در برنامه های مدیریت جامع خود لحاظ کنند.

 

مارکینو افزود: از دستاوردهای مهم همکاری فائو با سازمان جنگل ها در حوضه های آبخیز افزایش تاب آوری جوامع در مقابل کمبود آب و بهبود وضعیت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 11 ایستگاه ارزیابی آبخیز در کشور دارد، اظهار کرد: این ایستگاه ها هنوز دستی هستند و لازم است که به ایستگاه های اتوماتیک تبدیل شوند.

نماینده سازمان فائو همچنین در ادامه از ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوضه آبخیزداری خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی این است که اطلاعات بخش های مختلف و استان ها جمع آوری شده و در این بانک ذخیره شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازدید فائو از حوضه آبخیز سد شیرین دره در خراسان شمالی مشخص شد که سطح فعالیت سازمان جنگل ها در این حوضه آبخیز مطلوب است و ما باید به بخش مدیریت ریسک در این زمینه بپردازیم.