مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها گفت: طرح «همیاران طبیعت» را با استفاده از ظرفیت های دانش آموزان، جوانان، مجریان، بهره برداران و آحاد جامعه که به نوعی علاقمند به نقش آفرینی داوطلبانه در فرایند حفاظت از منابع طبیعی هستند، اجرایی کردیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایسنا - وحید جعفریان، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به سیاست های راهبردی سازمان، اظهار کرد: مشارکت موثر و گسترده جوامع محلی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزیابی فعالیت ها مد نظر است.

وی از اجرای طرح «توانمندسازی جوامع محلی» با تولیت دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها خبر داد و افزود: این طرح برنامه های متعددی را برای پاسخویی به سیاست های راهبردی سازمان دارد که یکی از آنها، برنامه آموزش برای کلیه دست اندرکاران مرتبط، جوامع محلی و بهره برداران است.

این مقام مسئول، آموزش جوامع محلی و بهره برداران را اولویت سازمان جنگل ها دانست و تصریح کرد: سعی می کنیم بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت کانون های یادگیری، تجارب موفق و بیان نتایج از زبان خود مردم محلی بیشترین اثربخشی را برای تامین و بسط مشارکت و ایجاد ذهنیت مشترک درخصوص اهمیت مشارکت در بین جوامع محلی داشته باشیم.

جعفریان، با تاکید بر لزوم فعالیت های گسترده ترویجی، خاطرنشان کرد: در این راستا، طرح «همیاران طبیعت» را با استفاده از ظرفیت های دانش آموزان، جوانان، مجریان، بهره برداران و آحاد جامعه که به نوعی علاقمند به نقش آفرینی داوطلبانه در فرایند حفاظت از منابع طبیعی هستند، اجرایی کردیم. همچنین برنامه های گسترده ای برای سازماندهی ارتباط موثر با این گروه وجود دارد.

وی با اشاره به معرفی نمونه های الگو برای جوامع محلی، گفت: به دنبال ایجاد ارتباط موثر با طرح های محوری سازمان جنگل ها هستیم لذا طرح «توانمندسازی جوامع محلی» را با هدف مشارکت در پروژه بین المللی مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی دنبال می کنیم. البته طرح توانمندسازی یک طرح مستقل و همسو با سازمان جنگل هاست.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل، با تاکید بر لزوم مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی، یادآور شد: طرح توانمندسازی جوامع محلی جنگل ها را با الگوی طبیعت محور مدیریت می کند.