رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 15 كيلومتر بنچ مارك در مرز اراضي ملي و مستثنيات اشخاص حوزه اين شهرستان احداث مي شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهرداد خزايي پول افزود: اجرای پروژه بنچ مارك در پنج روستاي كوهستاني حوزه مديريت يكپارچه چالوس رود و زير حوزه آسيابرود شامل دلير، اليت، ناتر، فشكور و بیجدنو در حال انجام است.
خزایی پول تعداد اين بنچ مارك ها را حدود ٦٠٠ عدد اعلام كرد كرد و افزود: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي بالغ بر دو ميليارد و 400 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شد.  
به گفتي وي اين پروژه بر اساس نقشه های اجرای مقررات ماده ٥٦ و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پيش بينی و بخشی از آن نيز احداث گرديده است.
وی به مزاياي اين پروژه اشاره كرد و اظهار داشت: بنچ مارك ها سازه‌های مسلح بتنی است كه با استقرار آن در مرز اراضی ملی علاوه بر پيشگيری در تجاوز به اراضی ملی باعث می‌ شود مالكين از محدوده قانونی اراضی مستثنيات خود اطلاع يافته و از خريد و فروش اراضی ملی بدون اطلاع ممانعت بعمل آمده و تشكيل پرونده های قضايی مردم بر عليه يكديگر و فروش مال غير جلوگيری گردد.
خزایی تصریح کرد: در صورت اختلاف و اعتراض مردم، با توجه به پيش بينی نحوه اعتراض در قانون افزايش بهره وری و قانون رفع تداخل، اقدامات قانونی قابل پيگيری باشد.
رئیس منابع طبیعی شهرستان چالوس گفت: در همين راستا جلسه ای نيز در بخشداری مرزن آباد با حضور بخشدار و دهياران اين روستاها تشكيل و اهميت اين پروژه تبيين شد.
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان چالوس داراي 156 هزار هكتار جنگل و مرتع است.