عناوین سایت

آمار بازدید ها

مجموع بازدیدها 1329786
سرویس E-mail
متن HTML

جنگل، زميني(اعم ازخشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه همراه با ساير رستنيهاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد. برخی از فوايد درختان عبارتند از: توليد اكسيژن، جذب گرد و غبار، گاز كربنيك و ديگر گازهای شيميايی موجود در هوا، جلوگيری از نفوذ سر و صدا و تشديد آلودگیهای صوتی در شهرها.
جنگلهاي ايران كه 8/8 درصد مساحت كشور را تشكيل ميدهند، از نظر مديريتي به دو گروه جنگلهاي شمال و جنگلهاي خارج از شمال تقسيم ميشوند. جنگلهاي شمال به تمام ناحيه رويشي هيركاني و خزري اطلاق ميشود؛ و جنگلهاي خارج از شمال نيز در 4 ناحيه رويشي ديگر قرار دارند.
 

سطح جنگلهاي ايران                                      واحد: هكتار

نوع جنگل
درصد
درصد
جنگل انبوه
1780290
12.4
جنگل نيمه انبوه
3468312
24.2
جنگل تنك
8100842
56.6
جنگل ماندابي
25760
0.2
جنگل دست كاشت
943858
6.6
جمع
14319063
100
 
* تراكم تاج پوشش در جنگلهاي(خارج از شمال) انبوه بيش از 50 درصد، در جنگلهاي نيمه انبوه 25 تا 50 درصد و درجنگلهاي تنك 5 تا 25 درصد مي‌باشد.
* تراكم تاج پوشش در جنگلهاي(شمال) انبوه بيش از 70 درصد، در جنگلهاي نيمه انبوه 40 تا 70 درصد و درجنگلهاي تنك 10 تا 40 درصد مي‌باشد.
 
 
 حجم سرپاي جنگلهاي شمال كشور، حدود 400 میلیون متر مكعب و جنگلهاي خارج از شمال حدود 200 ميليون متر مكعب است. کارشناسان ارزش اقتصادي جنگلهاي كشور را 300 هزار ميليارد ريال برآورد کردهاند.
سرانه جنگل در كشور 17/0 هكتار است در حاليكه سرانه جهاني جنگل 62/0 هكتار ميباشد. مقايسه اين آمار ضرورت توجه به حفظ، احياء و توسعه جنگلهاي كشور را نشان ميدهد. در همين راستا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور طرحها و برنامههاي متعددي را تا كنون اجرا كرده و يا در دست اجرا دارد تا ضمن كاهش فشار و جلوگيري از برداشت بيرويه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلها نمايد.